كل عناوين نوشته هاي سمانه جعفري

سمانه جعفري
[ شناسنامه ]
نظريه هاي ارتباط جمعي در يک نگاه 4 ...... دوشنبه 94/7/6
نظريه هاي ارتباط جمعي در يک نگاه 3 ...... دوشنبه 94/7/6
نظريه هاي ارتباط جمعي در يک نگاه 2 ...... دوشنبه 94/7/6
نظريه هاي ارتباط جمعي در يک نگاه 1 ...... دوشنبه 94/7/6
تست هاي رايگان کارشناسي ارشد ...... دوشنبه 94/7/6
ماشين چاپي که نيامد! ...... دوشنبه 94/6/2
فهرست شهرهاي داراي خواهرخوانده در ايران 4 ...... دوشنبه 94/6/2
فهرست شهرهاي داراي خواهرخوانده در ايران 3 ...... دوشنبه 94/6/2
فهرست شهرهاي داراي خواهرخوانده در ايران 2 ...... دوشنبه 94/6/2
فهرست شهرهاي داراي خواهرخوانده در ايران 1 ...... دوشنبه 94/6/2
خواهرخواندگي شهرها ...... دوشنبه 94/6/2
پرووکاتور ...... يكشنبه 94/2/27
گاريبالدي ...... دوشنبه 94/2/21
تهران شهري به وسعت يک گالري ...... يكشنبه 94/2/20
وقتي که ديوارها فرو مي ريزد ...... چهارشنبه 94/2/16
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها